PL EN

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) przekazanych Państwu na potrzeby realizacji Umowy jest Anwim S.A. z siedzibą: w Warszawie, przy ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa.

Jednocześnie Anwim S.A. informuje Państwa reprezentantów i przedstawicieli, iż:

a) Administratorem Państwa Danych Osobowych jest ANWIM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000275176, NIP 527-00-11-878.

b) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy;

c) Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w treść swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia;

d) Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 z późn. zm.) oraz zgodnie z wszelkimi wymogami wynikającymi z przedmiotowego aktu prawnego;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wykonania umowy lub dokonanego zgłoszenia;

f) Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do upływu czasu na jaki zgoda została wyrażona lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte;

g) Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Administrator oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe;

h) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

i) Wyżej wymienione uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej: iodo@anwim.pl.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.