Oferta › Import paliw - ESPPOL Trade

Import paliw - ESPPOL Trade

Spółka ESPPOL Trade, wchodząca w skład Grupy kapitałowej Anwim, została powołana do życia w 2019 r. 22 stycznia 2020 r. otrzymała koncesje na obrót paliwami (OPC) oraz na obrót paliwami z zagranicą. Tym samym, ESPPOL Trade od 1 lutego 2020 r., rozpoczął działalność operacyjną w zakresie handlu międzynarodowego, w tym importu paliw i biopaliw ciekłych. Podstawowym celem działalności ESPPOL Trade S.A. jest zapewnienie dywersyfikacji oraz poprawa ekonomii zaopatrzenia szybko rozwijającej się sieci stacji paliw MOYA w Polsce.

 

Koncesje i certyfikaty

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC)

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi pozwala na handel hurtowy oraz detaliczny paliwami ciekłymi w Polsce. Koncesję wydaje Urząd Regulacji Energetyki w formie decyzji. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzona wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi posiadającymi wymagane koncesje w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi.

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagraniczą (OPZ)

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą pozwala na handel hurtowy oraz detaliczny paliwami ciekłymi z zagranicą. Decyzję o przyznaniu koncesji wydaje Urząd Regulacji Energetyki. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzona wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami posiadającymi wymagane koncesje w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi.

ESPPOL Trade S.A.
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa
POLSKA
 
NIP: 5252789604 • REGON: 383351300 • kapitał zakładowy: 1.500.000,00 zł, opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000892662

+48 22 496 00 00
biuro@esppoltrade.pl