PL EN

Regulaminy

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.anwim.pl
I. Postanowienia ogólne; definicje 

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, świadczonych przy wykorzystaniu strony www.anwim.pl, której właścicielem jest Anwim S.A.,

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Usługodawca – Anwim S.A.; 
b) Strona – strona internetowa, dostępna pod adresem www.anwim.pl i na jej podstronach; 
c) Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – świadczone przez Usługodawcę usługi, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). 
d) Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony. 

3. Usługodawca podaje następujące dane do kontaktu:
a) adres: 01-237 Warszawa, ul. Stańczyka 3
b) adres poczty elektronicznej: biuro@anwim.pl

II. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną: 
a) udostępnianie Usługobiorcom stron i podstron Strony; 
b) udostępnianie Usługobiorcom formularza kontaktowego, w tym rekrutacyjnego; 
c) udostępnianie Usługobiorcom możliwości rezerwacji stanowiska w serwisie opon, zakupu opon z dostawą lub z odbiorem osobistym; 
d) udostępnianie Usługobiorcom wyszukiwarki stacji paliw MOYA na terenie Polski; e) działanie Biura Obsługi Klienta e-BOK.

2. Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę obejmuje: 
a) dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a) powyżej – tworzenie strony i podstron Strony oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci (Usługobiorca) mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron Strony w dowolnym momencie; 
b) dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b) powyżej – udostępnieniu formularza kontaktowego, umożliwiającego kontakt z Usługodawcą bez pośrednio z poziomu Strony; c) Dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. 
c) – udostępnienia formularza rezerwacyjnego do usług serwisu opon, wg Regulaminu Systemu Rezerwacji Stanowisk, do zamówienia i zakupu opon; 
d) dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. c) powyżej – udostępnienie możliwości wyszukania 5 stacji sieci MOYA najbliżej położonych od wskazanego miejsca przez Usługobiorcę, możliwość określenia odległości w km; 
e) dla usługi wskazanej w ust.1 lit. d) powyżej – udostępnienie usługi e-commerce, zgodnie z Regulaminem Świadczenia usługi E-commerce Anwim S.A.

3. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną są świadczone na rzecz Usługobiorców bezpłatnie.

4. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych: 
a) dostęp do sieci Internet; 
b) przeglądarka internetowa; 
c) aktywne konto e-mail.

5. Dostęp do Strony lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Usługodawca nie daje gwarancji dostępu do Strony, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Usługodawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Strony, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.

6. Usługobiorca korzystając z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zobowiązany jest w szczególności do: 
a) korzystania z nich w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń (zwłaszcza urządzeń niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1341); 
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony i podstron Strony niezamówionej lub niechcianej informacji handlowej (spam); 
c) korzystania z nich w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników sieci oraz dla Usługodawcy; 
d) korzystania z nich w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania (wprowadzania do Internetu przy wykorzystaniu Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę) treści niezgodnych z prawem, niezależnie czy treść taka skierowana jest do indywidualnego odbiorcy czy do nieskonkretyzowanego grona odbiorców, w szczególności treści: 
a) naruszających dobra osobiste osób trzecich; 
b) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich; 
c) naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich; 
d) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji; 
e) dyskryminujących lub nawołujących do dyskryminacji na jakimkolwiek tle; 
f) wzywających lub namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

8. W razie naruszenia postanowienia ust. 7 Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Usługobiorcy dostępu do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.

9. Na nieprawidłowe świadczenie przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługobiorca może złożyć reklamację do Usługodawcy, wysłaną na adres e-mail Usługodawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Usługobiorca składa reklamację). Usługodawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Usługobiorcy nie pozbawia Usługobiorcy uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

III. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie, to jest od 16.11.2021 r.

2. Regulamin może ulec zmianie.

3. Wszelkie materiały zamieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim, które upoważniły Usługodawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze Strony stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.

5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, wynikająca z realizacji, brakiem realizacji bądź wadliwej realizacji umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za winę umyślną Usługodawcy i tylko do rzeczywistej szkody w majątku Usługobiorcy.

Polityka prywatności
Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1, dalej RODO). 

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie mogą nam Państwo udostępnić podczas korzystania z serwisu. Naszym celem jest ochrona Państwa danych osobowych, wobec czego wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i dokonujemy okresowych kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych. 

Informacje o Administratorze danych osobowych 
Administratorem serwisu www.anwim.pl jest Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000275176, NIP: 5270011878, kapitał zakładowy wpłacony: 17 164 410,00 zł (dalej jako: „Anwim”). 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: iod@anwim.pl lub pisemnie na adres: ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa. 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość e-mail lub zapytanie przesłane przy wykorzystaniu formularza kontaktowego na stronie internetowej. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. 

Okres przetwarzania danych osobowych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, a po jego zakończeniu wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego rodzaju celów. 

W zakresie prowadzenia marketingu produktów lub usług własnych Anwim, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. 
Przekazywanie danych osobowych 
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzanych danych osobowych Przysługują Państwu następujące prawa: 
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo żądania sprostowania danych, • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 
  • prawo do wycofania zgody (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
  • prawo do przenoszenia danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych poprzez podane powyżej dane kontaktowe. 

Postanowienia końcowe 
Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulec zmianie. Aktualna wersja Polityki umieszczona zostanie niezwłocznie w ramach serwisu. Dokument ten ma charakter informacyjny. 
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.