PL

Regulaminy

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.anwim.pl
I. Postanowienia ogólne; definicje 

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.anwim.pl (dalej: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, świadczonych przy wykorzystaniu strony www.anwim.pl, której właścicielem jest Anwim S.A.

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Usługodawca – Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000275176, o kapitale zakładowym w wysokości 17.164.410,00 zł w całości opłaconym, NIP: 527-00-11-878, REGON: 010404971, BDO: 000096200
b) Strona – strona internetowa, dostępna pod adresem www.anwim.pl. i na jej podstronach;
c) Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – świadczone przez Usługodawcę usługi, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
d) Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony.

3. Usługodawca podaje następujące dane do kontaktu:
a) adres: 01-237 Warszawa, ul. Stańczyka 3
b) adres poczty elektronicznej: biuro@anwim.pl

II. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
a) udostępnianie Usługobiorcom stron i podstron Strony,
b) udostępnianie Usługobiorcom formularza kontaktowego, w tym do rekrutacji.

2. Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę obejmuje:
a) dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a) powyżej – tworzenie strony i podstron Strony oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci (Usługobiorca) mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron Strony w dowolnym momencie;
b) dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b) powyżej – udostępnieniu formularza kontaktowego, umożliwiającego kontakt z Usługodawcą bezpośrednio z poziomu Strony.

3. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:
a) dostęp do sieci Internet;
b) przeglądarka internetowa;
c) aktywne konto e-mail.

4. Dostęp do Strony lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Usługodawca nie daje gwarancji dostępu do Strony, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów.

5. Co pewien czas Usługodawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Strony, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.

6. Usługobiorca korzystając z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z nich w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń (zwłaszcza urządzeń niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 200r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz.U. Nr 126, poz. 1068 ze zm.);
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony i podstron Strony niezamówionej lub niechcianej informacji handlowej (spam);
c) korzystania z nich w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników sieci oraz dla Usługodawcy;
d) korzystania z nich w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania (wprowadzania do Internetu przy wykorzystaniu Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę) treści niezgodnych z prawem, niezależnie czy treść taka skierowana jest do indywidualnego odbiorcy czy do nieskonkretyzowanego grona odbiorców, w szczególności treści:
a) naruszających dobra osobiste osób trzecich,
b) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,
c) naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich,
d) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji,
e) dyskryminujących lub nawołujących do dyskryminacji na jakimkolwiek tle,
f) wzywających lub namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

8. W razie naruszenia postanowienia ust. 7 Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Usługobiorcy dostępu do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.

9. Na nieprawidłowe świadczenie przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługobiorca może złożyć reklamację do Usługodawcy, wysłaną na adres e-mail Usługodawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Usługobiorca składa reklamację). Usługodawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Usługobiorcy nie pozbawia Usługobiorcy uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.


III. Pliki cookies

1. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony, Strona może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz uzyskiwać do nich dostęp.

2. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Usługobiorcy zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na Stronę.

3. Wyłączenie tej informacji traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie plików cookies. Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Usługobiorca wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.

4. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Usługobiorcę przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze Strony.

5. Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Usługobiorcy zależy od stosowanej przez Usługobiorcy przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Usługobiorca powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.

6. Przetwarzane przez Stronę cookies nie zawierają danych osobowych Usługobiorców.

7. Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie, to jest od dnia 12.10.2021 r.

2. Regulamin może ulec zmianie.

3. Wszelkie materiały zamieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim, które upoważniły Usługodawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze Strony stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.

5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, wynikająca z realizacji, brakiem realizacji bądź wadliwej realizacji umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za winę umyślną Usługodawcy i tylko do rzeczywistej szkody w majątku Usługobiorcy.

Polityka prywatności
1. Ustawa o ochronie danych osobowych
Jako administrator danych osobowych, Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, przetwarza dane osobowe zgodnie z regulacjami zawartymi w obowiązujących przepisach w tym zakresie.

Spółka przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasza stronę internetową i dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania. Proces ten przebiega na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody Użytkownika. Przetwarzana przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.
2. Przepisy antyspamowe
Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Informujemy, że: administratorem przekazanych danych jest Anwim S.A z siedzibą w Warszawie (01-237) przy ul. Stańczyka 3, KRS: 0000275176, NIP: 527-00-11-878;
  • kontakt z Anwim S.A możliwy jest pod adresem e-mail: anna.sucharska@anwim.pl;
  • dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną wiadomość „e-mail" (np. przedstawienia oferty);
  • dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne;
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem administratora danych oraz przez okres późniejszy – tak długo, jak długo przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na charakter kontaktu;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wiadomość i podtrzymanie kontaktu, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji ww. celów.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.